Site consumes quite some on a yearly basis ==> We happily accept Donations : )
Dissecticons - Широко затворени очи (Official audio) (youtube.com)
#OnPointCrew​#GuerrillaRepublikBulgaria​#Sofia​#HipHop​#BoomBap​

Artists: Dissecticons (AL 100 a.k.a KMC & Nuclearcore)
Track name: Улиците тъмни
От предстоящото EP: "Topics Ad Deliberandum"
Year:2020
Genre:Hip-Hop
Style:hardcore hip-hop

Лирика: AL100 a.k.a. KMC
Продукция: Nuclearcore
Mикс : IMP

Дърпай трака тук : https://soundcloud.com/kmc-onpoint/di...

https://dissecticons.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/On-Point-Cre​​...

https://www.facebook.com/GuerrillaRep​​...

https://www.facebook.com/Al100akaKMC/​

https://www.facebook.com/alexander.km​​...

https://www.facebook.com/nuclearcore​

https://www.facebook.com/uglysf/​

Текст :

-----------------------------------------------------------

Върхът, небето, а после е безкраят...
Налюдавам ги как живеят и се чудя що го правят...
Неразбрано съществуване в измислена реалност
Моралният упадък е бич за поколението стадно.

Дълбоко безсъние , кошмар в будно състояние
себеразпад от деградация и криво социално влияние
Духовна ампутация от ранна детска възраст
с объркани идеали пътя лесно е да сбъркат

Заслепени от мътни блясъци, оперирани от скрупули
Във филма завъртяни със съзнания изтърбушени
В робство на материята - алчността владее времето
кухи потребители - капитала купува племето....

С продадени същности , всички на вид едни и същи
счупени ценностни системи , грим и щракане с пръсти
хвърчейки нависоко , но без пилот в самолета
а всъщност принизени до нивото на подметка ...

-----------------------------------------------------------------------

припев :

Широко са затворени очите ...
Стадото е сляпо от копнежи по мечтите
Блянове достигащи до себеотрицание
заложници на фалша - заточени в изгнание

----------------------------------------------------------------------
С богати мама и тате, тя е глезеното Миме
Свикнала е да й е широко, цената друг ще я покрие
Готова е на всичко за живот пълен с охолство,
но снимките й в inst-a лъхат на евтинджос и пошлост.

А дали й е нужно всичко от това без щастие ,
Да пести любов и чувства за поредното Cartier
Да се лишава от това , което ще поиска утре...
Но утре вече късно е - вчера беше джамбуре...

Той пък е на 20 , със съдба почти кат' нейната
не е лишаван от нищо ,накрая сам оправя сметката
Толкова малък , а вече скъсал си е лентата ...
с тайфата и нещата - отдавна влезнал е в схемата...

Нали така е модерно - с тежки пози да мутрееш
Другото е мизерия ... - а днеска колко G ще вземеш
но има ли значение , нали е най - големия...
а сега живота на ръба праща го на заколение...

-----------------------------------------------------------------------------------
припев :

Широко са затворени очите ...
Стадото е сляпо от копнежи по мечтите
Блянове достигащи до себеотрицание
заложници на фалша - заточени в изгнание


--------------------------------------------------------------

The top, the sky, and then the infinity ...
I watch them live and I wonder what they do ...
Misunderstood existence in a fictional reality
Moral decline is a scourge for the herd generation.

Deep insomnia, nightmare awake
self-destruction from degradation and crooked social influence
Spiritual amputation from an early age
with confused ideals the path is easy to go wrong

Blinded by murky glows, operated by scruples
In the film twisted with consciousness gutted
In the bondage of matter - greed rules time
hollow consumers - the capital buys the tribe ....

With sold entities, they all look the same
broken value systems, makeup and snapping of fingers
flying high, but without a pilot on the plane
but actually lowered to the level of the sole ...

chorus:

The eyes are wide closed ...
The herd is blinded by longings for dreams
Dreams reaching self-denial
hostages of falsehood - exiled into exile

With rich mom and dad, she is the ankle Mime
She is used to it being wide, the price will be covered by someone else
She is ready for anything for a life full of prosperity,
but her photos on the instant exude cheapness and vulgarity.

And does she need all this without happiness,
To save love and feelings for the next Cartier
To deprive himself of what he will ask for tomorrow ...
But tomorrow is too late - yesterday was a jumble ...

He is 20, with a fate almost like hers
he is not deprived of anything, in the end he settles the account himself
So small, and he's already torn the tape ...
with the gang and things - it has long been part of the scheme ...

Isn't that fashionable - with heavy poses to mutter
The other is misery ... - and today how many G will you take
but does it matter, isn't it the biggest ...
and now life on the edge sends him to slaughter ...
Null